Vi hjælper dig med at få erstatning

Der er mange måder at komme til skade på. Kommer du til skade, kan du i mange tilfælde have krav på erstatning.

Der er en række forskellige regler når det erstatningssager, alt efter hvilken skade der er tale om.

Hos os hjælper vi dig med at afklare din sag og rejse det rigtige erstatningskrav, hvis du har krav på erstatning.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde til drøftelse af din erstatningssag.

Vi har mange års erfaring med behandling af erstatningskrav som følge af:

 • Arbejdsskader
 • Færdselsulykker
 • Patientskader
 • Fritidsskader
 • Skader efter vold

Vi har gennem årene fået store erstatningsbeløb udbetalt til vores klienter.

Afhængig af skadens art og omfang, samt om der er en ansvarlig skadevolder, kan vi hjælpe dig med at fremsætte krav om erstatning for:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Helbredelsesudgifter
 • Svie og smertegodtgørelse
 • Andet tab
 • Varigt mén
 • Erhvervsevnetab

Vi bistår med sagsbehandling fra ulykkens indtræden, herunder med råd og vejledning om det forventede sagsforløb.

Vi bistår med indhentelse af relevante akter til brug for sagen.

Vi bistår med valg af den/de speciallæger, som eventuelt skal udarbejde en speciallægeerklæring, hvilket kan have stor betydning sagens videre forløb.

Vi bistår ved sagens behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvad enten der er tale om en arbejdsskade, færdselsulykke eller anden type sag.

Vi bistår ved den kommunale sagsbehandling, som skaden måtte have medført.

Få en advokat på banen så tidligt som muligt

Det har stor betydning, at du inddrager os i sagens behandling så tidligt i forløbet som muligt, så vi kan bistå med den bedst mulige oplysning af sagen til dokumentation for erstatningskravene.

Har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring allerede truffet afgørelse om arbejdsskade, har forsikringsselskabet fremsat tilbud om méngodtgørelse etc., kan det også ofte betale sig for dig at rådføre dig med en advokat med speciale inden for området. Vi kan vurdere om afgørelsen eller tilbuddet er korrekt.

Vær opmærksom på, at ved skader med en ansvarlig skadevolder f.eks. færdselsulykker, hvor flere biler er impliceret, vil den del af omkostningerne til advokat blive dækket af modpartens forsikringsselskab.

Kontakt advokat Keld Frederiksen

E-mails:
kf@advokatfrederiksen.dk
info@advokatfrederiksen.dk