Forretningsbetingelser

Følgende betingelser gælder ved samarbejde med Advokatfirmaet Keld Frederiksen.

Virksomhedsoplysninger:

Advokatfirmaet Keld Frederiksen
Søndergade 26
7830 Vinderup

Tlf.: 97 44 14 44
Fax: 97 44 33 44

Mail: info@advokatfrederiksen.dk (sikker mail)
Web: www.advokatfrederiksen.dk             

CVR nr. 42381780

Advokat Keld Frederiksen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikringsdækning og ansvar:

Advokat Keld Frederiksen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, der er tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Keld Frederiksen uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Sagsbehandling:

Advokat Keld Frederiksen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk                     

Advokatfirmaet Keld Frederiksen samarbejder med andre om ydelser af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Keld Frederiksen har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokatfirmaet Keld Frederiksen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Honorering:

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi og betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om der har været tale om en hastesag samt det med sagen forbundne ansvar.

Advokatfirmaet Keld Frederiksen tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart.

Der kan indgives klage over bl.a. det beregnede salær til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Klage over størrelsen af det beregnede salær for advokatens arbejde kan ske, som anført. Hvis Advokatnævnet mener, at salæret er urimeligt, kan Advokatnævnet nedsætte advokatens salær.

Pengeinstitutter:

Advokatfirmaet Keld Frederiksen har klientkonti i følgende pengeinstitutter:

  • Sparekassen Danmark
  • Nordea
  • Sparnord

Såfremt et pengeinstitut bliver nødlidende, er grænserne for dækning af berettigede indskud og kontante midler 100.000 Euro pr. berettiget indskyder eller investor. Advokaters klientbankkonti er også omfattet af disse regler.

Har klienten både penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i det samme pengeinstitut, kan klienten maksimalt få dækket 100.000 Euro.

Hvidvask:

Advokatfirmaet Keld Frederiksen er underlagt reglerne om hvidvask, herunder bkg. af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Som følge heraf skal Advokatfirmaet Keld Frederiksen sikre sig klientlegitimation  i form af følgende:

For personer kræves dokumentation for navn, adresse og cpr.nr. i form af pas eller kørekort og sygesikringsbevis.

For selskaber eller andre juridiske personer kræves dokumentation for navn, adresse og CVR.nr., virksomhedens juridiske form, ledelsens navn, tegningsregel, samt navne, adresse og cpr.nr. på de fysiske personer, som er de reelle ejere af virksomheden.